Новини

Финансов отчет/ на Контролния съвет на ЛРД “Сокол 1893”

Финансов отчет на Контролния съвет на ЛРД “Сокол 1893” – гр. Пазарджик за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. /отчетната 2017 г./

Настоящият доклад е изготвен във връзка с решението на УС за провеждане на Отчетно общо събрание на ЛРД “Сокол 1893” – гр. Пазарджик на 27.04.2018 г.

Източници на информация за изготвянето на доклада
Настоящият отчетен доклад е изготвен на слената база:
- доклад за извършена ревизия за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2016 г.;
- счетоводната документация от счетоводна кантора “Карина” - счетоводни отчети, ОПР, счетоводни справки, баланс за 2017 г. и други първични счетоводни документи;
- книгите на сдружението;
Ще припомним, че на проведеното Общо събрание на на ЛРД “Сокол 1893” - гр. Пазарджик, на 04.08.2017 г., Контролният Съвет (КС) на Сдружението представи доклад за извършена ревизия на Сдружението за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2016 г. Основна задача на извършената ревизия беше да се анализира финансовото състояние за посочения период /от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г./, което дава възможност да се направи извод за ефективността на управлението на Сдружението от Управителния съвет. /”Ефективност – осъществяване на набелязаните конкретни цели и постигане на планираните резултати.”/
От друга страна, имаше необходимост от такава ревизия и поради това, че трябваше да бъде даден отговор на някои въпроси, вълнуващи ловната общност през последните години.
В доклада бяха представени изводи и направени препоръки за различните направления в дейността на Сдружението.
Изхождайки от това, че докладът за ревизията беше изнесен преди около осем месеца, а е необходимо време за изпълнението на някои от направените в него препоръки, както и промени в работата на УС и КС, то даваме пред Общото събрание само финансов отчет за 2017 г.

1. Финансово състояние на Сдружението

1.1. Налични финансови средства

Към 31.12.2017 г. финансовата наличност на Сдружението съставлява 45 346.35 лева. Към този момент, съгласно банковите извлечения, в банковите сметки Сдружение ЛРД “Сокол 1893” е разполагало със следните парични средства:
- в специалната банкова сметка /за лсм/ в ОББ - 262.36 лв.;
- в разплащателната сметка в ОББ – 13 425.58 лв.;
- в сметката за риболов в ОББ – 8.61 лв.;
- в разплащателна сметка в Райфайзенбанк – 28 041.86 лв.;
- в касата – 3 607.94 лв.
Към 31.03.2018 г. /месеца, предхождащ провеждането на отчетното събрание/ финансовата наличност на Сдружението съставлява 52 410.82 лева. Към този момент, съгласно банковите извлечения, в банковите сметки Сдружение ЛРД “Сокол 1893” е разполагало със следните парични средства:
- в специалната банкова сметка /за лсм/ в ОББ - 51 003.59 лв.;
- в разплащателната сметка в ОББ –207.44 лв.;
- в сметката за риболов в ОББ – /-/21.56 лв.;
- в разплащателна сметка в Райфайзенбанк – 423.86 лв.;
- в касата – 797.49 лв.

1.2. Счетоводна отчетност и резултати от дейността на Сдружението

Счетоводната отчетност се води съгласно утвърдена счетоводна политика на Сдружението от 01.05.2012 г.
Съгласно представените счетоводни справки за приходите и разходите, движението на финансовите средства за 2017 г. /от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г./ е следното:

№/ Наименование (приход/разход)/ Стойност, лева

РЕГЛАМЕНТИРАНА /ИДЕАЛНА/ ДЕЙНОСТ
І. Приходи от дейността
1. Дарения 40 414.80
2. Членски внос 68 682.00
3. Членски внос от минали години 4 940.00
4. Извънредни приходи 6 514.00
Общо приходи от дейността 120 550.80
ІІ. Разходи
1. Ловно-стопански разходи 64 816.07
2. Рибостопански разходи 3 389.74
3. Ловно-стрелкови спорт 11 470.59
4. Риболовен спорт 195.93
5. Отчисления за НЛРС /стикери/ 10 910.00
6. Кинология 333.00
7. Разходи за амортизации 4 715.67
8. Финансови разходи 2 462.41
9. Себестойност на погинали птици 4 434.03
10. Загуба от разселени фазани 1 373.91
Разходи за идеалната дейност 104 101.35
Общо, с вкл. разходи за разпределение - 2 642.34 лв. 106 743.69
ІІІ. Резултат – положителен /печалба/ 13 807.11

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
І. Приходи
1. Приходи от наеми 24 550.00
2. Приходи от ловен туризъм 2 482.28
3. Приходи от продажба на билети /ИАРА/ 1 611.66
4. Финансиране от Общината 1 333.33
5. Приход от обучение на кандидат ловци 2 016.67
6. Приходи от продажба на активи 833.33
7. Приходи от наем на Ловен стрелбищен комплекс 2 200.00
8. Други приходи /префактуриране/ 12 787.52
Общо приходи 47 814.79

ІІ. Разходи
1. Разходи за материали 3 792.67
2. Разходи за заплати 9 561.53
3. Разходи за осигуровки 1 803.59
4. Разходи за външни услуги 14 374.76
5. Разходи за гориво 782.22
6. Разходи за префактуриране 12 467.22
7. Други разходи 374.31
8. Разходи за амортизации 27 365.02
9. Местни данъци и такси 1 443.69
Разходи за стопанската дейност 71 965.01
Общо, с вкл. разходи за разпределение - 1027.57 лв. 72 992.58
ІІІ. Резултат – отрицателен 25 177.79

 

Справката е изготвена в укрупнен вид, на основание счетоводните документи, представени от счетоводна кантора “Карина”. Към отчетния доклад са приложени справки за приходите и разходите по видове дейности на Сдружението.

№ Дейност – приход, разход, резултат Сума, лева

І. Регламентирана идеална дейност
1. Приходи 120 550.80
2. Разходи 106 743.69
3. Резултат – печалба /+/, загуба /-/ +13 807.11

ІІ. Стопанска дейност
4. Приходи 47 814.79
5. Разходи 72 992.58
6. Резултат – печалба /+/, загуба /-/ -25 177.79

ІІІ. От двете дейности - общо
7. Приходи 168 365.59
8. Разходи 179 736.27
9. Резултат – печалба /+/, загуба /-/ -11 370.68

 

Както се вижда от изнесените данни, и от двете дейности на Сдружението се получава загуба в размер на 11 370.68 лв. /печалба от идеалната дейност 13 807.11 лв. и загуба от стопанската дейност 25 177.79 лв./ Категорично, обаче, трябва да отбележим, че тази загуба е чисто “счетоводна” и се дължи на големите амортизационни отчисления на ДМА. Общите амортизации, съгласно счетоводените справки на ЛРД “Сокол 1893” - гр. Пазарджик” за  2017 г. съставляват 32 080.69 лв. /амортизации -  4 715.67 лв. от идеалната дейност и 27 365.02 лв. от стопанската дейност/. Иначе, фактическият резултат от дейността за 2017 г. съставлява печалба в размер на 20 710.01 лв.

Сравнителният анализ /основните показатели от 2017 г., в сравнение със същите от 2016 г./ показва, че финансовото състояние на Сдружението се подобрява. През 2016 г. има реализирана печалба от идеалната дейност в размер на 1 494.86 лв. и загуба от стопанската дейност в размер на 35 428.45 лв., обща счетоводна загуба от двете дейности - 33 933.59 лв. Фактическата загуба, с отчитането на размера на амортизационните отчисления от двете дейности /33 715.08 лв./ за 2016 г. съставлява 218.51 лв. /загуба/.

Допълнително, трябва да се отбележи, че през 2017 г.:

 • редовно са изплащани заплатите и социалните и здравни осигуровки на служителите и работниците;
 • няма неразплатени задълженията с контрагенти;
 • има постигната пълна събираемост на наемите от наемателите.

 

Изводи:

Въз основа на гореизложеното, може да се направи извод, че за отчетния период /2017 г./ е постигнато подобряване на финансовите показатели, което дава  определена финансова стабилност на Сдружението.

Постигането на определена финансова стабилност за периода 2012 г. – 2016 г., в сравнение с предходните години,   беше констатирано и в доклада за ревизията. Бяха изявени, обаче, и определени слабости, поради което направихме препоръки за някои промени на начина на вземане на решения за извършване на разходите. Какво е постигнато в това отношение? Може да бъде отбелязано следното:

- подписването на първичните документи /банковите документи, приходни и разходни ордери, др./ вече се оформя с втори подпис от ръководителя Илия Долев;

-  осъществява се по-строг контрол по отчетността на получените суми в брой;

-  направените месечни разходи се утвърждават от УС на Сдружението;

-  направено е обсъждане в счетоводната кантора “Карина” за класификацията на приходите и разходите за регламентираната идеална дейност и стопанската дейност, както и за базата за разпределяне на непреките разходи между двете дейности, прехвърлянето на приходи и разходи между двете дейности /определено като “порочна” практика, водеща до изкривяване на крайните финансови резултати/. Оптимизираната класификация е приложена при изготвянето на Бюджета на Сдружението за 2018 г., и съставянето на отчетните счетоводни документи. По този начин, е спазена е препоръката на д.е.с. Петър Казаков за допълване на счетоводната политика на Сдружението.

Трябва да продължава работата в следните направления:

- разходите да бъдат в  съответствие и утвърдените от ОС на Сдружението годишен план за мероприятия и годишен бюджет с месечна разбивка;

- строго спазване на финансовата дисциплина – получаването на суми от председателите на дружинки да е в съответствие с месечните разбивки на техните планове за ловно-стопански мероприятия и бюджети;

-  оптимизация на разходите.

 

 1. По партидите на дружинките

Напомняме, че партидите на дружинките това са сумите, с които разполагат дружинките, членове на Сдружението и с които суми те провеждат ловно-стопанските мероприятия, като подхранване на дивеча, разселване на различни видове дивеч, транспортни разходи при разселване и т. н. Тези мероприятия трябва да са залегнали в годишните планове за дейността на дружините, разходите за тяхното осъществяване - съответно в техните бюджети и от там в общия бюждет и годишен план на Сдружението. Тези суми могат да се използват единственно с решение на ОС на дружините, в съответствие, с ловно-стопанските задачи на дружината. Пряк отговорник за тези разходи е председателят на съответната дружинка.

Изхождайки от наложената практика, дружинките нямат самостоятелни банкови сметки, поради което в Сдружението се води партида на всяка дружинка. Сумите по партидите на дружините трябва да са налични в специалната набирателна сметка на Сдружението.

Приходната част на партидите се формира по следния начин: 

- 70% отчисление от годишния членски внос на членовете на дружинките;

- 49 % отчисление от таксите за използваните разрешителни за лов в дадената дружинка.

В настоящия момент, партидите на дружинките от състава на ЛРД “Сокол 1893” - гр. Пазарджик” са обеспечени, с изключение на липсващата сума, натрупана до 2012 г. /по време на УС с председател Иван Филипов/. Този въпрос е подлаган на обсъждане многократно. От друга страна, както беше отбелязано в доклада за ревизията:

 1. Обезпечеността на партидите и сметките трябва да бъде разглеждана във всеки момент на всяка финансова година в съответствие с изпълнение на плана и бюджета на Сдруженето, който трябва да обединява бюджетите на отделните дружинки;
 2. Обезпечеността на партидите на дружинките е в пряка зависимост от реализираните годишни приходи от дружинките и финансовата дисциплина за извършване на разходите, включени в техните годишни бюджети.
 1. Разглеждане на жалби

През 2017 г., в КС не са постъпвали и разглеждани жалби - писмени и устни.

            В УС, през 2017 г. са постъпили и разгледани три жалби.

 1. Жалба от Спас Спасов, ЛРД-ка Априлци – жалбата е подадена във връзка с законноста на проведено събрание на дружинката с. Априлци. Същата е подадена през 2016 г., но е разгледана през 2017 г. УС не е взел конкретно решение по постъпилата жалба.
 2. Жалба от Пламен Георгиев, ЛРД-ка Тополница - жалбата е подадена във връзка с нарушение на ловните граници между ловните полета на дружинките Тополницца и Добровница. УС е предприел необходимите мерки по изясняването на изнесеното в жалбата, проведени са разговори с председателите. Въпросът е решен и страните са удовлетворени.
 3. Жалба от Георги Лалов, ЛРД-ка Црънча /група Дебръщица/ - жалбата е подадена във връзка със застреляно ловно куче. УС е разгледал жалбата и е взел решение, виновникът по случая да бъде изключен от Сдружението.   

При изготвянето на настоящия доклад сме спазвали изискванията за почтеност, обективност и коректност.

Взаимствали сме от “Методическите указания за дейността на контролните съвети в сдруженията, членуващи в НЛРС “СЛРБ”.

 

Приложения –  9 броя - по приложен списък.

 1. Доклад на КС за извършена ревизия на Сдружението за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г. /представен на ОС, проведено на 04.08.2017 г./;
 2. Протокол за извършена проверка от КС за установяване на финансовата наличност на ЛРД “Сокол 1893” – гр. Пазарджик от 09.01.2018 г.;
 3. Банкови извлечения
 4. Счетоводни справки за финансовата наличност на ЛРД “Сокол 1893” – гр. Пазарджик;
 5. Отчет за приходи и разходи /ОПР/ на ЛРД “Сокол 1893” - Пазарджик за идеалната дейност за 2017 г.;
 6. Отчет за приходи и разходи /ОПР/ на ЛРД “Сокол 1893” - Пазарджик за стопанската дейност за 2017 г.;
 1. Счетоводна справка за приходите и разходите за 2017 г. - идеална дейност;
 2. Счетоводна справка за приходите и разходите за 2017 г. - стопанска дейност;
 3. Счетоводна справка - партиди на ЛРДружинки на Сдружението към 31.03.2018 г.

 

Изготвил:  

Стоимен Спасов – председател на КС