Новини

Бюджет На Ловно – Рибарско Дружество „Сокол 1893” Пазарджик - За Финансовата 2016 Година

ПЛАН

А.ПРИХОДИ
І.РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ
1. ЧЛЕНСКИ ВНОС ЛОВЦИ 50 000 лв.
2.ЧЛЕНСКИ ВНОС РИБОЛОВЦИ     8000 лв.
ІІ.ФИНАСИРАНЕ ПО ЧЛ.65 А И Б ОТ ППЗЛОД
1.От годишни вноски  за ползване на дивеча.
-разрешителни за лов. – 22200 лв.
2.От годишни вноски за стопанисване на дивеча.- 48000 лв.
ІІІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1.Наеми – 27000 лв.
2.Продажба на фазани -                2000 лв..
ІV. ДАРЕНИЯ ОТ ПРИЕМ НА ЛОВЦИ  7000 лв.
V.ДАРЕНИЯ ОТ КУРС ЗА ПОДБОРЕН ОТСТРЕЛ     5000 лв.
VІ. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ  -   500 лв.
VІІ.ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ     6000 лв.
VІІ.ДРУГИ ДАРЕНИЯ И ПРИХОДИ     6600 лв.
VІІІ.ПРИХОДИ ОТ ИЗДАВАНЕ НА БИЛЕТИ ИАРА    4025 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ:   186 325 ЛЕВ

Б. РАЗХОДИ
І.РИБОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И РИБОЛОВЕН СПОРТ
2.Риба за зарибяване – 2500 лв.
3.Риболовни спортове –  500 лв.

ОБЩО І   3000  ЛЕВА

ІІ.ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1.Дивеч за разселване
- фазани и яребици          25025 лв.
- полудива патица         2000 лв.
- разселване на заек 1000 лв.
- дива свиня      5000 лв.
2. Подхранване на дивеча.   22000 лв.
3.Създаване и поддържане на дивечови ниви.   2000 лв.
4.Транспортни разходи за закупуване на дивеча.    1000 лв.

ОБЩО ІІ – 58025 ЛЕВА
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЛОВНО И РИБОСТОП.М- 61 025 ЛЕВА

ІІІ. ЛОВНА СТРЕЛБА – 1500 лв.
ІV. КИНОЛОГИЯ – 3000 лв.
V. МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУТИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ
1.Канцеларски материали – 1000 лв.
2.Командировки – 2000 лв.
3.Счетоводство – 8400 лв.
4.Юридически услуги – 500 лв.
5.Бензин и дизел – 5000 лв.
6.Телефони и интернет – 3000 лева.
7.Застраховки и данъци – 7000 лв.
9.Граждански договори – 2000 лв.
10. Непредвидени – 2200 лв.
11.Ел . енергия     -3000 лв.
12.Ремонт МПС – 3000 лв.
13.Охрана стопанство и ловен дом и стрелбище – 3000 лв.
14.Подпомагане на дружинките за строеж на места за отдих – 1000 лв.
15.Международна дейност  - 1000 лева
16.Предпроектни разходи по евроейски програми – 2000 лв.
17.Разходи за културно-масова дейност      -             1000 лв.

ОБЩО V – 45100  ЛЕВА

VІ. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
1. Придобиване на ДМА     /стрелбище/                                                    10 000 лева
2. Връщане на кредит от НЛРС-СЛРБ по придобиване   ДМА           20 000 лева

ОБЩО КАПИТАЛОВИ – 30000 лева

VІ. ЗАПЛАТИ И НАЧИСЛЕНИЯ НА ЩАТНИ СЛУЖИТЕЛИ 45 700 ЛЕВА.
ОБЩО  І++   .VІІ -                                  186325    лева